สินเชื่อครัวเรือน ธกส. เปิดลงทะเบียนให้ยืม วงเงิน 50,000 บาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ออกเงินกู้ก้อนใหญ่ผ่านสมาร์ทแคชไลน์ ลูกค้าสามารถกู้เงินได้สูงสุด 50,000 บาท

รายละเอียด

วัตถุประสงค์-ใช้สำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่ครอบครัวต้องการเพื่อป้องกันการคืนหนี้นอกระบบเพียง 1 บัญชีต่อคน ขีดจำกัด -กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน และสามารถเปลี่ยนแปลงวงเงินกู้ได้ตลอดอายุสัญญา -ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเสร็จสิ้นพร้อมกันไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญา

หากลูกค้าสามารถชำระดอกเบี้ยเต็มจำนวนพร้อมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในปีถัดไปตามอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารประกาศ ธนาคารจะขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นที่เหลือของหนี้เป็น 12 เดือน

ครั้งเดียวตามรอบการชำระหนี้เดิม ค่าใช้จ่าย – ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินคิดตามอัตราดอกเบี้ย 1% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกิน 500 บาท

และจะเรียกเก็บเป็นเวลา 1 ปี ณ วันที่ทำสัญญาเงินกู้ ปีถัดไปจะเรียกเก็บในวันที่ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ หลังการผ่อนชำระ – คำนวณดอกเบี้ยโดยการลดดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง)

อัตราดอกเบี้ย

-ตามระเบียบของลูกค้าแต่ละราย อัตราดอกเบี้ยจะคำนวณตามระดับลูกค้า อัตราดอกเบี้ยผิดนัด

-คิดดอกเบี้ย (MRR+3) ของเงินต้นที่ค้างชำระตามจำนวนเงินสูงสุดที่ ธ.ก.ส. ประกาศ บวกดอกเบี้ยเพิ่มเติม (MRR+3+3) 3% ต่อปี นับจากวันครบกำหนดชำระ หลักประกันเงินกู้

-จำนวนที่ดินไม่เกิน 95% ของจำนวนเงินจำนอง -2 คน ประกันไม่เกิน 300,000 บาท -1 ข้าราชการ ค้ำประกันไม่เกิน 100,000 บาท เงื่อนไขสินเชื่อโครงการ

-นี่คือบริการวงเงินพร้อมใช้ผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ โดยเชื่อมโยงบัญชีเงินกู้กับบัตรเอทีเอ็มหรือบัตรเดบิตที่ลูกค้ามีบัญชีเงินฝากในธนาคาร

โดยคำนวณดอกเบี้ยเงินกู้ตามจำนวนเงินกู้จริงที่ลูกค้าเบิกได้ ดอกเบี้ยเงินกู้จะคำนวณจากวันที่ออกเงินกู้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกละสาขา หรือคอลเซ็นเตอร์ 0-2555-0555

Facebook Comments