สินเชื่อออมสินอิ่มใจ เปิดลงทะเบียนวงเงิน 200,000 บาท

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่ออิ่มใจ วงเงิน 2,000 ล้านบาท ทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ให้ธุรกิจร้านอาหาร

หรือร้านเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ C V-1 9 กู้ได้รายละ ไม่เกิน 100,000 บาท

โดยไม่ต้องใช้หลักประกันการกู้ เปิดลงทะเบียน แจ้งความประสงค์ขอกู้ ตั้งแต่วันนี้ 11 ก.ค.-31 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

จุดเด่น

เพื่อเสริมสภาพคล่องของกิจการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุไม่ต่ากว่า 20 ปี

เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารในห้างสรรพสินค้า / ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถว หรืออาคารพาณิชย์ / ภัตตาคาร / ร้านที่มีลักษณะเป็นบูธ / ผู้ประกอบการรถ Food

Truck ซึ่งไม่ใช่ร้านแบบหาบเร่ / แผงลอย / รถเข็น

ต้องแนบไฟล์ภาพถ่ายที่มีผู้กู้ พร้อมสถานประกอบการ และยืนยันการไม่เลิกจ้างแรงงานในระบบลงทะเบียน

ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

มีถิ่นที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการแน่นอน

มีบัญชีเงินฝากของธนาคารออมสิน

เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก CV-19

วงเงินกู้

ไม่เกินรายละ 100,000 บาท ไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อธุรกิจห้องแถว โดยแยกตามรูปแบบของร้านค้า ดังนี้

รูปแบบที่ 1 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็นภัตตาคาร / ร้านในห้างสรรพสินค้า / ร้านค้าที่อยู่ในห้องแถว หรือ อาคารพาณิชย์

รูปแบบที่ 2 ประกอบไปด้วย ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีรูปแบบเป็น Booth / Food court / POP UP Store / Food Truck หรือร้านค้าที่มีลักษณะเดียวกัน

ระยะเวลาการชำระคืน

สูงสุดไม่เกิน 5 ปี (60 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชาระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย)

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate)

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวก ร้อยละ 3.00 ต่อปี ของเงินต้นที่ถึงกาหนดชาระ (Effective Rate)

วงเงินรวมของโครงการ

จำนวนเงิน 2,000 ล้านบาท
ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
หลักประกันเงินกู้

ไม่มีหลักประกัน

ช่องทางให้บริการสินเชื่อ

1. ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน www.gsb.or.th ด้วยตนเอง หรือติดต่อที่ธนาคารออมสิน เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

2. ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามที่ธนาคารกาหนด ให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน แอปพลิเคชั่น MyMo เป็นหลัก

Facebook Comments